Privacy-beleid

Deze website wordt beheerd door TweeTact met maatschappelijke zetel te Rodestraat 46A, 9620 Zottegem. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website en deze kennisgeving kan je terecht op het e-mailadres hallo@twee-tact.be

1. Inleiding

TweeTact hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die ons toelaten om jou als natuurlijke persoon te identificeren. Van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening.

Deze privacyverklaring werd opgemaakt om duidelijk te communiceren i.v.m. de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wij vragen jou als lezer om deze kennisgeving door te geven aan alle personen wiens persoonsgegevens wij verwerken, die rechtstreeks met jou in contact staan.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website: www.twee-tact.be is een initiatief van:
TweeTact
Rodestraat 46A
9620 Zottegem
België
BTW-nummer: BE 0568.458.404

E-mail: hallo@twee-tact.be
Telefoon: +32 9 324 70 09

Dit Privacybeleid beschrijft hoe en wanneer wij jouw persoonsgegevens en informatie verzamelen, gebruiken en delen wanneer je onze website gebruikt, beschikbaar op twee-tact.be en elke subsite of applicatie beheerd door of namens ons (respectievelijk aangeduid als de “dienst(en)” of “Website(s)”).

2. Algemeen

Door onze Website te bezoeken of gebruik te maken van onze diensten, het invullen en versturen van een contactformulier en/of het contacteren van een van onze medewerkers, op welke wijze dan ook, erken je en stem je ermee in dat jouw persoonsgegevens zullen worden verwerkt zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Niettemin kan je je ten allen tijde in bepaalde gevallen verzetten tegen bepaalde verwerkingen; zie hiervoor §9 hieronder. Aarzel ook niet om ons te contacteren indien je verdere vragen en/of opmerkingen zou hebben met betrekking tot dit Privacybeleid; zie hiervoor §11 hieronder.

3. Aard van de persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van onze dienstverlening hebben wij het verwerken van persoonsgegevens tot een strikt minimum herleid. De door ons verwerkte persoonsgegevens betreffen in het bijzonder:

. Je naam en voornaam;

. Je e-mailadres, in de mate dat dit persoonsgegevens bevatten.

Wij kunnen ook gegevens verwerken die betrekking hebben op jouw persoonlijke interesses, zoals die door jou zijn verstrekt tijdens het registratieproces of anderszins.

We verzamelen en verwerken ook gegevens die zijn verzameld door uw gebruik van onze Website (browsen). Deze gegevens kunnen de datum en het uur van je bezoek (tijdsstempel), het type browser dat je gebruikt, je IP-adres en de bezochte pagina’s bevatten.

In dit verband kunnen wij ook gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs dewelke je onze Website hebt bezocht. Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om verdere inzichten te krijgen omtrent het gebruik dat onze gebruikers maken van de respectieve website(s), dit ter verbetering van de functionaliteiten en de gebruikerservaring. Zie hiervoor in het bijzonder de bepalingen inzake het plaatsen en het gebruik dat wij maken van cookies in §10 hieronder.

4. Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van deze persoonsgegevens door ons heeft verschillende doelstellingen:

Indien je hiervoor ons de uitdrukkelijke toestemming geeft: om je nieuwsbrieven of andere berichten te versturen waarin desgevallend commerciële aanbiedingen in vervat zitten (per email of op je fysiek adres);

Wanneer je een overeenkomst met ons sluit: om je te identificeren overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake (naam, voornaam, fysiek adres, e-mail, enz.);

In het gegeven geval, om je te authentiseren als klant / gebruiker van onze Website;

Indien je ook jouw e-mailadres overmaakt, gebruiken wij dit om informatie over te maken die in de eerste plaats noodzakelijk is in de uitvoering van onze overeenkomst(en) met jou: het versturen van notificaties, bevestigingen, eventueel facturen en aanmaningen, enz.

Bepaalde gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren, zoals het klantennummer, factuurnummer, enz., kunnen door onszelf worden gegenereerd. Deze gegevens worden enkel door ons verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten.

Deze doorgifte en terbeschikkingstelling is evenwel beperkt tot verwerking die strikt noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening, met inbegrip van het administratief beheer, het verstrekken van informatie aan en door de klantendienst, enz.

5. Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

In het kader van bepaalde van onze diensten maken wij gebruik van een of meerdere externe dienstverleners, meer bepaald voor het hosten en het beheren van onze website en eventuele specifieke functionaliteiten die hiermee verbonden zijn (bvb. het versturen van nieuwsbrieven, aankondigingen, het maken van reservaties, enz.). De verwerking van persoonsgegevens door deze derden is beperkt tot een louter technische ondersteuning.

Afgezien van dergelijke verwerkers, worden je persoonsgegevens alleen gebruikt door onze interne medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

Evenwel kunnen wij jouw persoonsgegevens aan derden meedelen als reactie op een verzoek om informatie als wij van mening zijn dat de openbaarmaking in overeenstemming is met toepasselijke wetgeving, regelgeving of wettelijke procedures, of zoals anderszins vereist door toepasselijke wetten, regels, voorschriften of contractuele bepalingen, of als wij geloven dat jouw acties niet in overeenstemming zijn met de geest of de taal van onze gebruikersovereenkomsten of -beleid, of om de rechten, eigendommen en veiligheid van ons of anderen te beschermen.

In het gegeven geval, wanneer de levering van de desbetreffende dienst dit vereist, dan wel ter ondersteuning van de technische, administratieve en/of financiële afhandeling, kunnen jouw persoonsgegevens aan één of meerdere derden worden overgemaakt en verwerkt. Wij hebben met deze ondernemingen een aparte overeenkomst gesloten, waarin de verwerking van persoonsgegevens uitdrukkelijk wordt geregeld, en de eventuele uitoefening van rechten van betrokkenen werd opgenomen.

Tevens kunnen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, jouw persoonsgegevens worden overgemaakt aan overheidsinstanties.

6. Geen doorgifte van persoonsgegevens aan derden voor promotionele doeleinden

Behoudens in geval wij jouw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming hebben bekomen, geven wij jouw persoonsgegevens niet door aan derden voor promotionele doeleinden of commercieel gebruik door deze laatsten.

7. Technische beveiligingsmaatregelen

We hebben passende technische en operationele maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verwijdering of wijziging.

We nemen redelijke maatregelen om je te helpen informatie over jezelf te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Zoals vermeld in onze Algemene Voorwaarden, erkent en aanvaard je echter uitdrukkelijk dat – in het algemeen – de overdracht van informatie via internet nooit volledig veilig, privé of vertrouwelijk is. Daarom kan alle informatie die wordt verzonden of ontvangen van de Website of door gebruik te maken van een van de door ons geleverde diensten worden onderschept, ontsleuteld, geraadpleegd en/of gebruikt door derden, zelfs als technologie wordt gebruikt waarbij dergelijke informatie-uitwisselingen worden gecodeerd.

Hoe dan ook zullen wij de nodige inspanningen blijven leveren om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en beste praktijken.

8. Gedragscode voor medewerkers

Bepaalde van onze medewerkers hebben toegang tot jouw persoonsgegevens hierboven vermeld, in welk verband zij gehouden zijn tot een strikte gedragscode. Deze gedragscode houdt onder meer in:

. de verbintenis tot geheimhouding van persoonsgegevens waartoe zij in het kader van hun opdracht toegang hebben;

. de verbintenis om persoonsgegevens enkel en alleen te verwerken in uitvoering van hun taken;

. het respecteren van de relevante wettelijke bepalingen.

9. Recht op correctie, verzet, gegevenswissing, en beperking van verwerking

Wij geven jou de mogelijkheid om voor verschillende diensten die wij aanbieden jouw recht op correctie, verzet, gegevenswissing en/of beperking van verwerking van persoonsgegevens uit te oefenen.

Recht op correctie

Als je klant of een geregistreerde gebruiker bent van de door ons geleverde diensten, kan je jouw persoonlijke informatie die je aan ons hebt verstrekt in verband met je account en gebruikersprofiel, indien en wanneer van toepassing, aanpassen, bijwerken of wijzigen. Gelieve hiervoor ons een schriftelijk verzoek te richten, zoals hieronder bepaald.

Automatische gegevenswissing

Tenzij anders overeengekomen, zal alle persoonlijke informatie die via de Website wordt verzameld of de diensten geleverd door ons automatisch worden verwijderd na een periode van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst tussen jou en ons. Jouw gegevens worden bijgevolg bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven verjaringstermijn.

Uitoefening van rechten

Het uitoefenen van deze rechten kan als volgt gebeuren:

. schriftelijk: door het versturen van een aangetekend schrijven aan Rodestraat 46A, B-9620 Zottegem, met opgave van de rechten die je wenst uit te oefenen, en met een kopie van jouw identiteitskaart (voor- en achterkant);

. elektronisch: door het versturen van een aangetekend schrijven aan hallo@twee-tact.be, met opgave van de rechten die je wenst uit te oefenen, en met een scan van jouw identiteitskaart (voor- en achterkant).

Hou er aub rekening mee dat het uitoefenen van één of meerdere bovenstaande rechten:

. voor één bepaalde dienst niet noodzakelijk een uitwerking heeft op jouw gegevens die in het kader van een andere dienst door ons wordt geleverd (bvb. indien je over verschillende logins of klantennummers beschikt). Zo je deze wijziging of correctie ook voor één of meerdere andere van onze diensten wenst door te voeren, zal je dit verzoek desgevallend één of meerdere keren dienen te herhalen;

. in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk kan worden geweigerd of beperkt, welke weigering wij zullen verantwoorden in ons antwoord. Deze redenen kunnen bij wijze van voorbeelden inhouden: het feit dat wij bepaalde gegevens moeten bewaren gedurende een wettelijk bepaalde bewaartermijn, indien de verwerking van een persoonsgegeven essentieel is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, …;

. in bepaalde gevallen kan resulteren in het geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen van de contractuele relatie voor wat betreft de levering van dergelijke dienst.

10. Cookies

We kunnen informatie over jou gebruiken om onze diensten te personaliseren en te verbeteren en om inhoud of functies aan te bieden die overeenkomen met gebruikersprofielen of interesses en om trends, gebruik en activiteiten in verband met onze diensten te monitoren en te analyseren. Daarbij gebruiken we verschillende technologieën om informatie te verzamelen, hetgeen het verzenden van cookies naar jouw computer of apparaat omvatten.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die zijn opgeslagen in het geheugen van het apparaat en waarmee we onze diensten en jouw gebruikservaring kunnen verbeteren, zien welke pagina’s populair zijn en het registreren van het aantal bezoeken van onze Website.

Wij gebruiken zowel functionele cookies als analytische cookies.

Functionele cookies zijn essentieel voor het gebruik van onze websites, slaan onder andere gebruikersvoorkeuren op en worden niet gedeeld met derden. Analytische cookies helpen ons onze site te verbeteren door ons informatie te geven over hoe gebruikers omgaan met onze websites, zoals het aantal bezoekers van de website, de pagina’s die ze bezoeken en de tijd die ze op de website hebben doorgebracht. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert.

Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem.

Met de meeste internetbrowsers kan je cookies van jouw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van je internetbrowser voor meer details, of bezoek www.allaboutcookies.com.

Houd er rekening mee dat als je ervoor kiest om cookies te blokkeren, te verwijderen of af te wijzen, dit een negatieve invloed kan hebben op de beschikbaarheid en functionaliteit van de Website en de door ons geleverde diensten.

11. Vragen en klachten; uitoefening van rechten door de betrokkene

Als je nog vragen hebt over hoe wij persoonsgegevens gebruiken, als je jouw persoonsgegevens wil bekijken, corrigeren, bijwerken of verwijderen of als je een klacht wil indienen, neem dan contact met ons op via volgend e-mailadres: hallo@twee-tact.be.

Aangaande de uitoefening van jouw rechten: om te vermijden dat wij je persoonsgegevens ter beschikking stellen, wijzigen, de verwerking ervan beperken of wissen ten gevolge van een verzoek van een derde (en dus niet jezelf), vragen wij je om samen met het verzoek – dat schriftelijk, gedateerd en ondertekend moet zijn, een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterkant) aan ons over te maken op volgend e-mailadres hallo@twee-tact.be of per brief, gericht aan het adres bovenaan vermeld.

In het gegeven geval, kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

12. Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te herzien.

Naast het feit dat dergelijke wijzigingen worden aangekondigd op onze Website(s), kunnen wij je in bepaalde gevallen een aanvullende kennisgeving sturen, en/of een apart bericht weergeven op de Website of binnen de gebruikerszone. In ieder geval moedigen wij je aan om de meest actuele versie van dit Privacybeleid door te nemen wanneer je onze Website bezoekt, zodat je op de hoogte blijft van onze verwerkingsactiviteiten en de manieren waarop wij jouw privacy en persoonsgegevens beschermen.